Zuo Gui Pian; Kidney Yin Tonic (Dozen/12 bottles) 左歸片