Zuo Gu Shen Jing Tong Wan (Dozen/12 bottles) 坐骨神經痛丸