Zuo Gu Shen Jing Tong Pian; Sciatic Complex (Dozen/12 bottles) 坐骨神經痛片