Zhuang Gu Xiao Tong Pian; Bone Well (Dozen/12 bottles) 壯骨消痛片