Zhong Gan Ning Pian; Cold & Flu Detox (Dozen/12 bottles)