Zhi Bai Di Huang Pian; Kidney & Liver Yin Nourush (Dozen/12 bottles) 知柏地黃片