Zhi Bai Di Huang Pian; Kidney & Liver Yin Nourush (Bottle/200 tablets) 知柏地黃片