Zhen Zhu An Chuang Pian/Pearl Skin Pure Tablet (Dozen/12 bottles) 珍珠暗瘡片