Yu Xing Cao; Houttuynia Herb; Herba Houttuyniae (5:1/40 bags) 魚腥草