Yao Tong Pian/Bottle (200 tablets) Lumbar & Leg Relax 腰痛片