Xu Chang Qing; Paniculate Swallowwort Root; Radix Cynanchi Paniculati (5:1/100g) 徐長卿