Xiao Qing Long Pian; Wind Cold Relieve (Dozen/12 bottles) 小青龍片