Xiao Huo Luo Pian; Limb & Join Revive (Dozen/12 bottles) 小活絡片