Xiao Chai Hu Tang Wan/Pian; Shao Yang Balance (Bottle/200 pills/tablets) 小柴胡汤片