Xiang Yin Pian; Voice Clear (Bottle/200 tablets) 響音片