Xiang Sha Yang Wei Pian; Stomach Yang Nourish (Dozen/12 bottles) 香砂養胃片