Xiang Sha Liu Jun Zi Wan (1 dozen/ 12 bottles) 香砂六君子丸