Xiang Sha Liu Jun Zi Tang (5:1); Six Gentlemen Plus 香砂六君子湯