Xia Ku Cao Pian (Fu Fang)/Prunella Formula Tablet (Dozen/12 bottles) 複方夏枯草片