Wu Zi Yan Zong Tang (5:1); Five Seeds Combination 五子衍宗湯