Wu Ling San Pian/Wu Ling San Pian; Dampness Clear (Dozen/12 bottles) 五苓片