Wu Ji Bai Feng Pian; Blood & Qi Tonic (Dozen/12 bottles) 烏雞白鳳片