Tong Bian Wan/Pian; Intestinal Support (Dozen/12 bottles) 通便片