Tiao Wei Cheng Qi Tang (5:1); Chinese Rhubarb & Mirabilite Combination 調胃承氣湯