Tian Wang Bu Xin Tang (5:1); Emperor Heart Formula 天王補心湯