Tian Ma Gou Teng Yin (5:1); Gastrodia & Uncaria Combination 天麻鈎藤飲