Tian Ma Gou Teng Pian; Liver Heat Calm (Dozen/12 bottles) 天麻鉤藤片