Tian Ma Du Zhong Pian; Tian Ma & Du Zhong Tablets (Dozen/12 bottles) 天麻杜仲片