Tian Ma Du Zhong Pian; Tian Ma & Du Zhong Tablets (Bottle/200 tablets) 天麻杜仲片