Su Zi Jiang Qi Pian; Cough Phlegm Descend (Dozen/12 bottles) 蘇子降氣片