Shui Niu Jiao; Buffalo Horn; Cornu Bubali (5:1/40 bags) 水牛角