Shou Wu Pian (Fu Fang); Liver & Kidney Tonic (Dozen/12 bottles) 首烏片