Sheng Mai Yin Pian; Qi & Yin Vitalizing (Dozen/12 bottles) 生脈飲片