Shen Jing Shuai Ruo Pian; Stress Relieve (Dozen/12 bottles) 神經虛弱片