Shen Jing Shuai Ruo Pian; Stress Relieve (Bottle/200 tablets) 神經衰弱片