She Gan; Belamcanda Rhizome; Rhizoma Belamcandae (5:1/100g) 射干