Shan Zha Jiang Zhi Pian; Lipid & Phlegm Dispel (Bottle/200 tablets) 山楂降脂片