Sha Shen Mai Dong Tang (5:1); Glehnia & Ophiopogon Combination 沙參麥門冬湯