San Leng (Cu); Prepared Sparganium Rhizome; Rhizoma Sparganii Preparata (5:1/40 bags) 醋三棱