Qing Fei Yi Huo Pian; Lung Heat Clear (Dozen/12 bottlesLung Heat Clear#28165;肺抑火片