Qing Dai Pian (Fu Fang); Blood Heat Detox (Dozen/12 bottles) 青黛片(复方)