Qi Ju Di Huang Pian; Liver & Kidney Yin Nourish (Dozen/12 bottles) 杞菊地黃片