Qi Bao Mei Ran Pian/Hair Tonic Tablet (Dozen/12 bottles) 七寶美髯片