Qi Bao Mei Ran Pian; Kidney & Liver Nourish (Dozen/12 bottles) 七寶美髯片