Pian Tou Tong Pian; Migraine Clear (Dozen/12 bottles) 偏頭痛片