Pi Fu Bing Xue Du Pian/Derma Health (Dozen/12 bottles) 皮膚病血毒片