Niao Suan Ping Pian/Gout Formula (Dozen/12 bottles)