Niao Suan Ping Pian/Gout Formula (200 tablets/bottle) 尿酸平片