Niao Lu Xiao Yan Pian/Urinary Tract Care (Dozen/12 bottles) 尿路消炎片