Nei Xiao Luo Li Pian/Nodule Care (Dozen/12 bottles) 內消瘰癘片